سفارش تبلیغ
صبا
 
 
پژواک

پژواک

  مردی همراه با پسرش در کوهستان می­رفتند ناگهان پسر بر زمین خورد و درد شدیدی احساس کرد، او فریاد کشید آآآآه. در حالی­که تعجب کرده بود صدایی از کوه شنید آآآآه.

«بعد با کنجکاوی فریاد زد«تو که هستی؟» اما تنها جوابی که شنید این بود«تو که هستی؟»

«این او را عصبانی کرد و داد زد «تو ترسویی» و صدا جواب داد «تو ترسویی»

به پدرش نگاه کرد و پرسید پدر چه اتفاقی دارد می­افتد؟ پدر فریاد زد:     
«من تو را تحسین می­کنم» صدا پاسخ داد «من تو را تحسین می­کنم»

«پدر فریاد کشید «تو شگفت­انگیزی» و آن آوا پاسخ داد «تو شگفت انگیزی»

پسرک متعجب بود اما هنوز نفهمیده بود چه خبر است. بعد پدر توضیح داد این پدیده را«پژواک» می­نامند.

اما در حقیقت این زندگی است زندگی هرچه را که بدهی به تو برمی­گرداند. زندگی آیینه اعمال توست. اگر عشق بیشتری می­خواهی عشق بیشتری بده، اگر مهربانی بیشتری می­خواهی بیشتر مهربان باش.        
اگر می­خواهی دیگران نسبت به تو صبور و مودب باشند صبر و ادب داشته باش. زندگی تو حاصل یک تصادف نیست بلکه آیینه­ای است از کارهای تو.

نویسنده : AM
تاریخ : سه شنبه 90/10/6
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
 
 
/liuldiv id=